WhatsApp
Telefon
Yol Tarifi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Dünya ve Türk turizminde konaklama faaliyet içerisinde yer alan şirketimiz, sürdürülebilirlik kavramını mevcut faaliyetlerimize, gelecek yatırımlarımıza ve değer zincirimize çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim uygulamalarını değerlendirerek entegre etmeyi amaçlıyoruz.

Artan dünya nüfusu ve talepler doğrultusunda gelecek nesilleri ihmal etmeyen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, doğal kaynakların varlığını sürdürebilmesi için bilinçli tüketim metotlarını ve alternatif kaynakları araştıran sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimsiyoruz.

Sürdürülebilirlik politikamız, şirketimiz faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır ve yönetim kurulumuzdan başlayarak tüm departmanlarımıza uygulanacak iş modelimize dahil edilmektedir.

İklim değişikliği, yoksulluk, açlık, eşitsizlikler, su kıtlığı ve biyoçeşitliliğin kaybı gibi küresel sorunların üstesinden gelmek için BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine karşı sorumluluğumuzun farkındayız.

Yatırımlarımızı büyüterek yaşam standartlarını ve refahı arttırmayı hedefliyor, çalışmalarımızı ve karar alma süreçlerimizi yürütürken sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye öncelik veriyoruz.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlara olan etkimizin bilinciyle, aşağıdaki SKH'leri öncelikli odak noktamız olarak geliştirmeye ve 2030 yılına kadar faaliyetlerimizi bunlara göre şekillendirmeye kararlıyız.

Daha az enerji tüketen teknolojilere duyulan ihtiyacın bilinciyle insan sağlığına, biyoçeşitlilik ve çevre kaynaklarına saygılı üretim ve hizmetler yürütülmekte olup, bilimsel temelli hedefler girişimine göre sera gazı emisyonlarını ve karbon ayak izini azaltarak düşük karbon ekonomisine geçiş yolları sunan inovatif mevcut en iyi teknolojilerini araştırmaya ve projelerimize entegre etmeye devam etmekteyiz. Bu doğrultuda Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, kimyasalların ve enerjinin geri kazanılmasına yönelik çalışmalar yatırımlarımızda yürütülmektedir.

Yönetim kurulumuzun aktif katılımı ile Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından sürdürülebilir uygulamalara ilişkin farkındalık sağlanmakta, sürdürülebilirlik politikalarımızla çelişen konular incelenmekte, raporlanmakta ve kısa, orta, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri belirlenerek iyileştirilmektedir.

Raporlarımızda, etki alanımızda sorumlu olduğumuz faaliyetlerimizin yarattığı sonuçların olumlu ve olumsuz trendlerini iç ve dış denetimler aracılığıyla değerlendirip iyileştirici aksiyonlar alıyor; sosyal, çevresel ve ekonomik iyileştirecek çalışmaları geliştiriyoruz ve paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi kaliteyi sunmak için ulusal ve uluslararası standartları uyguluyoruz.

Çevresel, sosyal ve yönetsel açıdan iş faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütmek için:

İnsan ve çalışma haklarını, sosyal adaleti, iş etiğini, işgücü çeşitliliğini, cinsiyet ve fırsat eşitliğini, risk yönetimini, paydaşlarla bağlılığı ve iş birliğini, yasal uygunluğu; yolsuzluk, rüşvet, mobbing, ayrımcılık ve çocuk işçi çalıştırma karşıtı önleyici tedbirleri dikkate almaya;

Gezegen için ekolojik ayak izi düşük, iklim değişikliği ile mücadele eden, kaynakları verimli kullanan, sudan tasarruf eden, verimli ve güvenilir enerji teknolojilerine öncelik veren, döngüsel ekonomiyi destekleyen sürdürülebilirlik değerlerini hem kendi çalışmalarımıza hem de değer zincirimizde yer alan tedarikçilerimize entegre etmek için gerekli kaynakları oluşturmaya;

Bu doğrultuda sürdürülebilirlik politikamızı, düzenli aralıklarla gözden geçirmeye ve ilgili departmanlara danışarak güncel tutmaya taahhüt ediyoruz. Tüm çalışanlarımız işbirliğiiçerisinde sürdürülebilirlik taahhütlerimizi uygulamak ve benimsemekle yükümlüdür.

Faaliyetlerimizin uygulanması sırasında uluslararası ve yerel mevzuata uygun olarak, Atık ve Atıksu, , Kültürel Miras, Çevresel ve Sosyal, Çevresel Acil Durum, İç ve Dış Şikayet, Sağlık ve Güvenlik, İnsan Kaynakları, Paydaş Katılımı, Eğitim ve Su Kaynakları Yönetim Planlarımız doğrultusunda aksiyonlar alınmaktadır.

Çevre yönetim sistemleri kapsamında, ÇED ve üçüncü taraf bağımsız çevre denetimleri ve tatbikatları ile, doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarının, enerji ve su tüketimlerinindeğerlendirilmesi ve sürekli iyileştirmesi için yeni hedefler belirlenmesi prensibimizdir.

Atık yönetim hiyerarşisine uygun olarak öncelikli hedefimiz atık miktarını kaynağında azaltmaktır, üretilen atık miktarını sıfıra indirmenin mümkün olmadığı koşullarda tüm atıklar türlerine göre ayrıştırılmaktadır.

Paydaşlarımız arasında yerel yönetimler, bakanlıklar, STK'lar, medya, yerel topluluk, üniversiteler, tedarikçiler, tüketiciler ve personellerimiz yer almaktadır. Şeffaf, samimi ve açık bir dilin kullanıldığı resmi iletişim kanalları sağlamak için paydaşlarımız arasında görüşmeler (anketler vb.) yapılmasını önemsiyoruz. Tüketici memnuniyeti ve sadakati, yetkinliğimizi geliştirmek için takip edilmektedir.

Hedef olarak tesiste sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı yaşanmasını baz alarak İSG performansının izlenmesi ve çalışma alanındakilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden olayların kök nedenine inilmesi sağlanmaktadır ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı için proaktif, düzeltici ve önleyici faaliyetler (DÖF) yürütülmesi ilke olarak benimsenmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi bizim için kritik bir noktadır, bu doğrultuda sürdürülebilirlik konusunda eğitimlere yatırım yapılarak çalışanlarımızın yetkinliğini ve kendi potansiyellerini farkına varmalarını teşvik etmekteyiz.

Adil, eşit fırsat sunan, ayrımcılık yapmayan, sorumlu ve insani ilişkiler yürütüyoruz ve tesisimizin etki alanında bulunan yerel halkla temas sağlanması özen gösteriyoruz. Çalışanlarımız ve yerel topluluklar, şikayet ve öneri mekanizmaları aracılığıyla aktif olarak bize bildiride bulunmaktadır, bu sayede olası riskli durumlar ve talepler (eğitim, istihdam, gıda tedariki vb.) kritik hale gelmeden önce değerlendirilmesi ve aksiyon alınması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirlik Politikamız, şirketimize ait çevresel, sosyal ve kurumsal diğer politikalarımız ile entegredir.

Yönetim, bu politikada belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve şirketimizçalışanlarından aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUMUZ

 

 

DENİZLİ HOROZ ve DENİZLİ KEKİĞİ